PHẠM QUÝ DƯƠNG

Thông tin liên hệ

Email: info@vide.vn


                                    
  • Thạc sỹ Công nghệ thông tin - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • Kỹ sư Tin học - Quản lý - Đại học Mở Hà Nội.
  • Kỹ sư Hóa vô cơ - Đại học Bách Khoa Hà Nội.  

  •  Giảng viên khoa Công nghệ thông tin - Đại học Công nghiệp Hà Nội.
  • Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Thông tin & Truyền thông.
  • Phó Chánh văn phòng tại Cục Viễn Thông - Bộ TT&TT.