TS. HUỲNH CÔNG THÁI

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

ms: vide-e004

Thông tin liên hệ

Email: huynhthai@vide.vn

chuyên gia tính toán định lượng quản trị rủi ro trong ngân hàng, bảo hiểm và sản xuất


  • Thạc sĩ ngành Lý thuyết tối ưu.
  • Tiến sĩ ngành Stochastic Calculus tại Đại học Monash, Úc.
  • Tên luận án “Monte Carlo methods in financial engineering”.
  • Giảng dạy chuyên ngành tài chính và phân tích định lượng.
  • Chuyên gia tính toán định lượng và quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng, bảo hiểm và sản xuất.
  • Giảng viên chính RMIT (Úc) tại Malaysia, Việt Nam. 

  • 2011 – 2012:
- Giảng dạy Bộ môn Toán & Thống kê.
- Chủ nhiệm chương trình “Thống kê đa chiều và Thống kê Bayesian trong kinh doanh” tại Đại Học Quốc Gia TP.HCM.


  • 2012 – 2014:
- Giảng viên chính RMITcủa Úc, giảng dạy tại Malaysia, Nam Phi, NewZealand, Việt Nam và VIASM.
- Phó CN Chương trình “Tính toán rủi ro bằng định lượng”.
- Trưởng Ban chiến lược, Chủ tịch HĐ Khoa học Trường 789.vn
- Tham gia đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành tài chính - định lượng cho ngân hàng, bảo hiểm và sản xuất.
- Tư vấn về tính toán định lượng trong sản xuất cho Trung tâm JVN, và các công ty nước giải khát Tân Hiệp Phát, Vinamit.


  • 2014 - 2020:
- Giảng viên chính RMIT Việt Nam, giảng dạy tại Malaysia, Việt Nam và Viện Cao cấp về Toán VIASM.
- Chủ tịch HĐQT Trường Đào Duy Từ, Đông Đô.
- Tham gia quản lý tại Đại Học Văn Lang với các chức danh:
+ Giám đốc Trung tâm Đào tạo Giảng viên và Học liệu.
+ Phó Ban Chiến lược.
+ Phó Giám đốc Chương trình Đào tạo đặc biệt.
+ Trưởng Ban chiến lược, R&D Khối Kinh tế, Quản trị và Tài chính.
+ Trưởng Khoa Tài Chính