TS. ĐỖ VĂN PHÚ

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

ms: vide-e003

Thông tin liên hệ

Email: dophu@vide.vn

các chuẩn đo lường thương hiệu

 • IMI : International Measurement Index: The width of Brand and the depth of Brand.
 • BEM: Business Efficiency Measures.
 • KPI : Key Performance Indicators 

 • Tiến sĩ Toán thương hiệu tại Hamburg - CHLB Đức.
 • Luận án: Độ phủ thương hiệu và độ sâu thương hiệu với chiến lược kinh doanh.
 • Độc quyền các công thức tính: Giá trị thương hiệu doanh nghiệp và thương hiệu cá nhân.
 • Giảng dạy và đào tạo kiến thức cho startup, doanh nghiệp SME về kế hoạch kinh doanh, marketing chiến lược, văn hóa doanh nghiệp...
 • Cố vấn và viết chiến lược cho doanh nghiệp, tập đoàn.
 • Hỗ trợ và đào tạo thực thi cho doanh nghiệp. 

 • Giám đốc Chiến lược NXB Tổng hợp TP.HCM.
 • Giám đốc chiến lược và thương hiệu cho hội Doanh nghiệp Liên kết Việt.
 • Giám đốc Chiến lược thương hiệu Hội doanh nghiệpViệt.
 • Giám đốc Công ty Cổ phần TMDV The Win.
 • Giảng dạy cho VCCI và Đại học Quốc gia TP.HCM về Toán thương hiệu.
 • Hỗ trợ tư vấn, cố vấn, hợp tác nhiều doanh nghiệp, tập đoàn:

- Viết về Giá trị thương hiệu cho Tập đoàn BMW (Đức) và Adidas (Đức).

- Viết văn hóa thương hiệu cho Du lịch Viettravel 2017, Sơn

cao cấp KlipsNano (Hà Nội), Gốm sứ cao cấp Hoàng Anh

Minh…

- Hỗ trợ chiến lược kinh doanh và thị trường năm 2018 cho Tập đoàn Global Better (CHLB Đức).

- Hợp tác chiến lược doanh nghiệp Săm Lốp Xe SH-TC, BRC. B

- Phát triển và kinh doanh sách – các dịch vụ sách cho Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, First News...

- Cố vKấn chiến lược cho VietMay lên sàn IPO.

 • Hỗ trợ phát triển start-up: Tảo SpiQueen (Đồng Nai).